جهت تماس با نشریه می توانید از طریق رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید:

تماس با دفتر مجله و یا ارسال مطالب:

sarvestan.mag@gmail.com