مجله سروستان، نامه‌ ای است تازه برای جامعه ای که علاقمندی ایشان رویدادهای فرهنگی، هنری و به ویژه در زمینه های حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری و فضاهای زندگی است. سروستان در نظر دارد گامی کوچک اما مداوم برای ارتباط مداوم بااین جامعه و برای نشر آگاهی در میان هر دو جامعه عمومی و تخصصی بردارد. ایده شکل گیری این مجله در اسفندماه ۱۳۹۱ در باغ نگارستان تهران شکل گرفت و نخستین شماره آن در آغازین روزهای سال ۱۳۹۲ منتشر شد.