مدیر مسؤول:
هادی نادری

سردبیر:
افروز طهماسبی

هیأت تحریریه:
هما پرمون
نازنین حاج‌زوار
افروز طهماسبی
احمد علومی
هما کرمانیان
سعید محمودکلایه
امیر ملکی
هادی نادری

مشاوران علمی:
دکتر پیروز حناچی
دکتر محمدسعید ایزدی
دکتر سیاوش صابری

طرح و گرافیک مجله:
امیر ملکی

پشتیبانی انفورماتیک:
میلاد ماهر
نجمه درینی